Universitat Popular

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

2017041-SER-2017

Objecte : Procediment negociat sense publicitat per a la contractacio de serveis per a l'imparticio de classes de Valencià en la Universitat Popular de l'Ajuntament de València
Núm. expedient: 2017041-SER-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 71.583,60.-€ Iva inclós

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació: 10/17/2017
Fi termini proposicions: 10/27/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Adjudicació

Data d'ajudicació: 12/28/2017
Data publicació perfil del contractant: 10/17/2017
Adjudicatari: I MÉS SERVEIS LINGÜISTICS S.L
Import adjudicació: 68.720,26

Anunci d'adjudicació:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Universidad Popular
Carrer Amadeo de Savoia, 11-Planta Baixa Pati B.
46010 Valencia
Tel: 96 208 27 09
Fax: 96 352 81 75
Correo electrónico: universidadpopular@valencia.es