Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA REGULADORA DELS MECANISMES DE CONTROL I DE LES CONDICIONS D'IMPLANTACIÓ DE L'ÚS TERCIARI D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC.

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 5 de decembre de 2019 al 4 de gener de 2020.

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Turisme, considera necessària l'elaboració de l'Ordenança reguladora dels mecanismes de control i de les condicions d'implantació de l'ús terciari d’habitatge d'ús turístic.

En relació amb esta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de l’esmentada ordenança, i pel termini d'UN MES a comptar des de la publicació d'este edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'este Ajuntament, a fi de conéixer l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les qüestions següents:

1. Quins problemes pensa vosté que hauria de solucionar l'ordenança reguladora dels mecanismes de control i de les condicions d'implantació de l'ús terciari d’habitatge d'ús Turístic.
2. Considera vosté que en estos moments és necessària i oportuna l'aprovació d'esta ordenança?
3. Quins objectius hauria de perseguir, al seu parer, l’esmentada ordenança?
4. Desitja vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que sobre este tema desitge formular haurà de presentar-los en el termini d'un mes, damunt esmentat, en el Servici de Turisme, amb indicació expressa que es referixen a la “Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'ordenança reguladora dels mecanismes de control i de les condicions d'implantació de l'ús terciari d’habitatge d'ús turístic, i ho podrà fer per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

promocioneconomica@valencia.es

En este últim cas, s’haurà d’identificar amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de DNI, NIF o document identificatiu suficient que permeta verificar-ne l’identitat.ºDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI