Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA DEL SERVEI "MENJAR A DOMICILI"

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 17 de setembre al 3 d'octubre de 2019

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Serveis Socials, amb l'elaboració i l'aprovació de l'Ordenança municipal del Servei de “Menjar a Domicili”, pretén fer visible aquest servei entre la ciutadania de València i les condicions en què es presta, donar a conèixer les responsabilitats i compromisos que s'adquireixen en prestar-lo amb uns determinats nivells de qualitat, així com donar a conèixer els drets de la ciutadania en relació amb aquest servei i les responsabilitats i deures que contrauen en rebre'l. D'altra banda, l'objectiu és augmentar el grau de satisfacció de la ciutadania amb aquest servei i mostrar i aportar transparència en la seua prestació.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de la modificació de la citada disposició de caràcter general i pel termini d'un mes, a comptar des de la seua publicació en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén Vostè que hauria de solucionar l'ordenança reguladora del servei de “Menjar a Domicili”, a la Ciutat de València?
b) Considera Vostè que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació d'aquesta ordenança?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu judici, la citada Ordenança?
d) Desitja Vostè plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu, o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que sobre aquest tema desitge formular, hauran de presentar-les en el termini a dalt indicat, en el Servei de Benestar Social i Integració, Secció de Promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, assenyalant-se de forma expressa que es refereixen a la Consulta pública prèvia, relativa al “Projecte de l'Ordenança reguladora del servei de Menjar a Domicili de l'excel·lentíssim Ajuntament de València“ i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

mlcolomer@valencia.es

nhavent d'identificar-se amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient, que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI