Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Modificació del Reglament Regulador del Servici Municipal d'Ajuda a Domicili

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 2 al 22 de juny de 2020

l'Ajuntament de València, a través de la Delegació de Serveis Socials, amb la modificació del Reglament regulador del servei municipal d'Ajuda a domicili , pretén adaptar aquest servei a les actuals circumstàncies normatives i de les necessitats de la ciutadania de València amb l'objectiu d'augmentar el grau de satisfacció de la ciutadania amb aquest servei.

En relació amb aquesta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de la modificació de la citada disposició de caràcter general i pel termini d'un mes, a comptar des de la seua publicació en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, per la futura norma sobre les següents qüestions:

a) Quins problemes entén Vostè que hauria de solucionar el Reglament regulador del servei municipal d'Ajuda a domicili a la Ciutat de València?
b) Considera Vostè que en aquests moments resulta necessària i oportuna la modificació d'aquest Reglament?
c) Quins objectius hauria de perseguir, al seu judici, la modificació del Reglament?
d) Desitja Vostè plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu, o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu?

Els suggeriments o observacions que sobre aquest tema desitge formular, hauran de presentar-les en el termini a dalt indicat, en el Servei de Benestar Social i Integració, Secció de Promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, assenyalant-se de forma expressa que es refereixen a la “Consulta pública prèvia, relativa a la modificació del Reglament regulador del Servei d'Ajuda a domicili de l'Ajuntament de València“ i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

mlcolomer@valencia.es

havent d'identificar-se en aquest últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de D.N.I., N.I.F. o document identificatiu suficient, que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI