Servicios de la web

Hall

Interventora de Comptabilitat i Pressupostos

Irene María Chova Gil

DADES DE CONTACTE

Plaça de l'Ajuntament, 1
46002 València
Telèfon: 96.352.54.78 Extensió: 1894.

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 106.391,76

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 15-05-2014 (pdf descarregar)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Departament d’Economia Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques (1990-1992)

Administració Local:
Interventora de l’Agrupació Almàssera-Tavernes Blanques (1997)
Interventora de l’Ajuntament de Massamagrell (1998)
Interventora de l’Ajuntament de Riba-roja del Túria (1998-2000)
Interventora de Comptabilitat i Pressupostos de l’Ajuntament de València (2008-actualitat)

Generalitat Valenciana:
Interventora Delegada en Conselleria de Justícia i Funció Pública i Interventora Delegada en Conselleria d’Interior (2000-2006)
Interventora Delegada Conselleria de Presidència de la GVA acumulada (2002-2006)
Interventora Delegada Presidència i en la Conselleria d’Immigració i Ciutadania (2006-2008).

Llicenciada en Econòmiques i Empresarials.
Funcionària. Interventora-Tesorera d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. Categoria 1ª.
Funcionària del Cos Superior d’Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana.
Diversos cursos de formació destacant El Curs sobre Harmonització Comptable impartit en el Bundestag (Berlín, 2007). Interventora en pràctiques en el Ministeri d’Interior Alemany.
Professora de l’Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASP) de l’assignatura "Gestió Econòmica" del Curs d’Accés a l’Escala Superior Intendents Principals (2005, 2006 i 2007)
Professora de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP). Assignatures: "Control Intern de la Gestió Econòmico-Financiera de la Generalitat" i de "Execució del Contracte d’Obra" (2007-2008)
Membre Vocal de Tribunals Autonòmics i Estatals en la selecció d’Interventors-Tresorers de l’Administració Local (Convocatòries 2002 a 2007)
Professora del Curs Selectiu per a l’accés a la Subescala d’Intervenció -Tresoreria (2004 i 2005)

Idiomes:
Cambrige First Certifica’t. Anglés EOI. Alemany EOI. Francés EOI

Publicacions:
“Esquemes de Comptabilitat” ( Tom XI) Ed. Tirant Lo Blanch, 2008. Autora
“Vademècum Comptable”. Ed. Tirant Lo Blanch, 2008. AutoraDirectrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI