25/09/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Expedients de Contractació

058-SER-2016

  • Fecha: 12/22/2016
  • Expediente: 058-SER-2016
  • REDACCIÓ DEL PROJECTE DE EXECUCIÓ DEL CENTRE ESPORTIU DE SAN ISIDRE

Després d'haver detectat el Servici d'Esports un error, en el pla II denominat “Distribució orientativa d'espais”, que està inclòs en l'Annex I del plec de prescripcions tècniques publicat en este perfil de contractant, en la seua conseqüència se'n va a procedir a la seua rectificació, suspensió i ampliació del termini de presentació de proposicions, en els termes següents: Primer.- Rectificar l'error material detectat de manera directa i manifesta en el plec de prescripcions tècniques del procediment per a contractar la prestació del servici per a la redacció de Projecte d'execució del Centre Esportiu de Sant Isidre, substituint de l'Annex I del plec de prescripcions tècniques el pla II denominat “Distribució orientativa d'espais” pel pla correcte. Segon.- Suspendre el termini de presentació de proposicions fins tant no es procedisca a publicar novament l'anunci de licitació, concedint un nou termini per a la presentació de proposicions de 7 dies naturals a partir de la mencionada publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Tercer.- Publicar la suspensió i l'ampliació del termini de presentació de proposicions en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de Contractant d'este Ajuntament, publicant així mateix en este últim, el plec de prescripcions tècniques rectificat, que inclou l'Annex I amb el pla II denominat “Distribució orientativa d'espais”, degudament corregit. En breu es publicarà l'Anunci de la Resolució pel qual s'aprova la rectificació i l'anunci de suspensió i ampliació del termini així com el plec de prescripcions tècniques rectificat, que incloga l'Annex I amb el pla II denominat “Distribució orientativa d'espais”, degudament corregit.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI