25/09/2018 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Expedients de Contractació

197-SER-2016

  • Fecha: 07/21/2017
  • Expediente: 197-SER-2016
  • SERVICI D'ASSISTÈNCIA I COL·LABORACIÓ A LA INSPECCIÓ TRIBULARIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Es comunica que, havent-se detectat un error en l'apartat 12 de l'Annex I del PCAP, quan es refereix a la forma de presentació, s'ha procedit per la Junta de Govern Local en la seua sessió de data 21 de juliol de 2017, a la rectificació d'aquest apartat, tenint en compte que es tracta d'un procediment en el qual tan solament figuren com a criteris de valoració, criteris avaluables de forma automàtica. Aquest apartat queda redactat en els següents termes: “12.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. “12.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació de les proposicions serà l'establit en la clàusula 14ª del *PCAP, açò és, QUARANTA DIES NATURALS següents a l'enviament de l'anunci de la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, termini reduït en virtut de la utilització de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics tant per a realitzar aquest enviament com per a facilitar els plecs i la documentació complementària, en hores de nou a dotze. FORMA DE PRESENTACIÓ Les proposicions constaran de dos sobres tancats: “SOBRE Nº 1”(documentació administrativa), “SOBRE Nº 2”(documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica).”Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI