Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

036-SU-2017

Objecte : Contractació del servei de fabricació i subministrament d'estendards, banderoles brodades i pintats, medalles i estoigs per als premis de falla 2018 i 2019.
Núm. expedient: 036-SU-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 96.897,36.-€, més 20.348,44.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 117.245,80.-€

Dates

Enviament al butlletí: 06/13/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 06/23/2017
Fi termini proposicions: 06/10/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 07/28/2017 12:00 PM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 10/10/2017
Data fi de termini: 10/25/2017
Oferta més avantatjosa: Artesanías Llobe, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 10/27/2017
Data publicació perfil del contractant: 11/07/2017
Adjudicatari: Artesanias Llobe, S.L.
Import adjudicació: Percentatge del 29% de baixa sobre tots i cadascun dels preus unitaris

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 11/09/2017
Adjudicatari: Artesanias Llobe, S.L
Import adjudicació: Porcentaje del 29,00% de baja sobre todos y cada uno de los precios unitarios

Anunci d'formalització:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es