Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

081-SER-2017

Objecte : Contractació de la prestació del servei d'intermediació a través de centraleta telefònica i distribució de serveis de transport en vehicles de menys de 9 places i conductors per als vehicles oficials de Junta Central Fallera, exercici faller 2018
Núm. expedient: 081-SER-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Lot 1:Per un import de 28.277,27.-€, més 2.827,73.-€, corresponent al 10% d'I.V. A., la qual cosa fa un total de 31.105.-€, ; Lot 2: Per un import de 31.722,73.-€, més 3.172,27.-€, corresponent al 10% d'I.V. A., la qual cosa fa un total de 34.895.-€

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 01/19/2018
Data fi de termini: 02/05/2018
Oferta més avantatjosa: RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S.L.U

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 01/29/2018
Data publicació perfil del contractant: 02/02/2018
Adjudicatari: RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA S.L.U.
Import adjudicació: Lot 1: Percentatge del 1% de baixa aplicable a les tarifes establides en l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives Particulars; Lot 2:Percentatge del 1% de baixa aplicable a les tarifes establides en l'Annex I del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 02/05/2018
Adjudicatari: RADIO TAXI METROPOLITANO DE VALENCIA, S.L.U.
Import adjudicació: Lote 1:Porcentaje del 1% de baja aplicable a las tarifas establecidas en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Lote 2:Porcentaje del 1% de baja aplicable a las tarifas establecidas en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es