Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

058-SU-2017

Objecte : Contractació de la prestació del subministrament d'arena amb destí a les Comissions Falleres de la ciutat de València per als exercicis 2018 i 2019.
Núm. expedient: 058-SU-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 41.330,55.-€, més 8.679,45.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 50.010,00.-€

Dates

Enviament al butlletí: 11/23/2017
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 12/11/2017
Fi termini proposicions: 12/26/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 01/30/2018 01:30 PM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 02/15/2018
Data fi de termini: 03/01/2018
Oferta més avantatjosa: CANALIZACIONES Y DERRIBOS, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 03/01/2018
Data publicació perfil del contractant: 03/02/2018
Adjudicatari: CANALIZACIONES Y DERRIBOS SABOR, S.L.
Import adjudicació: Per un percentatge de 14,10 % de baixa sobre tots i cadascun dels preus unitaris

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 03/02/2018
Adjudicatari: CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L.
Import adjudicació: Por un porcentaje de 14,10 % sobre todos y cada uno de los precios unitarios

Anunci d'formalització:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es