Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

046-AESP-2017

Objecte : Contractació del servici d'organització, gestió i posada a disposició de les instal·lacions necessàries per a la celebració del Campionat de Futbol Sala de Junta Central Fallera, exercici faller 2017
Núm. expedient: 046-AESP-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 826,45.-€, més 173,55.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 1.000,00.-€

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 07/18/2017
Data fi de termini: 07/31/2017
Oferta més avantatjosa: JOSE LUIS SILVESTRE VICENT – GRUPO NOSTRESPORT

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 09/06/2017
Data publicació perfil del contractant: 09/14/2017
Adjudicatari: JOSÉ LUIS SILVESTRE VICENTE
Import adjudicació: Porcentatge del 15,62% de baixa sobre tots i cada un dels preus unitaris

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 09/15/2017
Adjudicatari: D. José Luis Silvestre Vicent
Import adjudicació: Porcentaje del 15,62% de baja sobre todos y cada uno de los precios unitarios

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es