Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

047-AESP-2017

Objecte : Contractació del servici d'organització, gestió i posada a disposició de les instal·lacions necessàries per a la celebració del Campionat de Fútbol-7 de Junta Central Fallera, exercici faller 2017
Núm. expedient: 047-AESP-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: 991,73.-€, més 208,27.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 1.200,00.-€

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 09/06/2017
Data fi de termini: 09/20/2017
Oferta més avantatjosa: FUTPLAYA EVENTOS, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 09/18/2017
Data publicació perfil del contractant: 09/27/2017
Adjudicatari: FUTPLAYA EVENTOS, S.L.
Import adjudicació: Percentatge del 12% de baixa sobre tots i cadascun dels preus unitaris

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 09/28/2017
Adjudicatari: FUTPLAYA EVENTOS, S.L.
Import adjudicació: Porcentaje del 12,00% de baja sobre todos y cada uno de los precios unitarios

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es