Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

012-PRIV-2018

Objecte : Contractació dels espectacles d'art pirotècnic tradicional en la modalitat de “castell aeri” de les festes falleres 2018 (CASTILLO NIT DE FOC, MASCLETÀ DE COLORS I CREMÀ DE LES FALLES)
Núm. expedient: 012-PRIV-2018
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins a un màxim de 569.000,00.-€ Iva Inclòs

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 03/09/2018
Data publicació perfil del contractant: 03/09/2018
Adjudicatari: PIROTECNIA MARTI, S.L.
Import adjudicació: CINQUANTA-NOU MIL EUROS (59.000,00) IVA inclòs

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 03/12/2018
Adjudicatari: PIROTECNIA MARTI, S.L.
Import adjudicació: CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS (59.000,00) IVA incluido

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es