Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

SocialnetworkShareCampanya no està disponible temporalment.

Dijous

23

Setembre

Cerca avançada

Tornar

Ajudes municipals al lloguer 2020

Ajudes municipals al lloguer 2020

Subvenció destinada a facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

 

(30/12/2020) Consulta llistats definitius por DNI / NIE.

(30/12/2020) Enllaç a Llistats definitius en format pdf (576 kb).

Per acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 29 de decembre de 2020, en virtut de delegació efectuada mitjançant Resolució de l'Alcaldia en núm. 9, de 20 de juny de 2019, s'han acceptat renúncies, desestimat al·legacions i aprovat les llistes definitives de persones sol·licitants beneficiàries i excloses.

Les dades que apareixen en la seua consulta es corresponen amb l'acord citat, el qual posa fi a la via administrativa i contra el mateix pot interposar:
– Recurs potestatiu de reposició, davant la Junta de Govern Local, en el termini d'un mes explicat des de l'endemà al de la seua publicació en el Tauló d'Edictes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
– Recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de València dins del termini de dos mesos a explicats des de l'endemà al de la publicació de l'Acord de la Junta de Govern Local en el Tauló d'Edictes, de conformitat amb els article 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Acceptació de la subvenció: S’entén acceptada la subvenció per part de les persones beneficiàries si, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació de la llista de beneficiaris i exclosos en el tauler d’edictes electrònic, no han manifestat expressament la seua renúncia, i no seran admeses les que es presenten transcorregut este termini.

REQUERIMENT A LES PERSONES BENEFICIARIES D'AJUDA:
Pel present se'ls requereix a totes les persones beneficiaries de l'ajuda perquè present el rebut abonat, mitjançant transferència bancària, del mes de desembre de 2020, abans del 31 de gener de 2021. Transcorregut aquest termini si que s’haja justificat el pagament dels mateixos s’iniciarà el corresponent expedient de reintegrament.

Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els tràmits que han de realitzar, pot cridar al telèfon: 900 929 010 (de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 h).

PUNT D'INFORMACIÓ DE VIVENDA:
Ajuntament de València - Edifici de Tabaquera
C/ Amadeu de Savoia, 11 - Planta baixa
E-mail: infovivienda@valencia.es

 

 

(14/10/2020) Consulta el llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i incompletes.

Termini d'esmena: 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el Tauler d'edictes Electrònic de l'Ajuntament.

(14/10/2020) Publicació llistats provisionals ajudes lloguer 2020 (pdf 1266 kb).(14/10/2020) Llegenda llistats provisionals (pdf 116 kb).

(11/06/2020) BASES de la convocatòria (pdf 130 kb). (11/06/2020) Enllaç al tràmit en la Seu Electrònica. Descarrega l'Imprés de sol·licitud d'ajudes municipals al lloguer (pdf 3926 kb). Descarrega l'Annex I - Autorització (pdf 3944 kb).

AVÍS: Per a presentar la sol·licitud (una vegada emplenades) en qualsevol dels Registres d'entrada, haurà de sol·licitar CITA PRÈVIA,en www.valencia.es. Recorde que els registres d'entrada no disposen d'impresos de sol·licitud.

L'ATENCIÓ PRESENCIAL per a resoldre dubtes a la ciutadania respecte a les ajudes al lloguer i obtindre els impresos, es realitzarà ÚNICAMENT MITJANÇANT CITA PRÈVIA, que s'haurà de sol·licitar en aquests telèfons: 96 208 3219 - 96 208 3229 - 96 208 3233.

Per a qualsevol dubte o informació addicional sobre els tràmits que han de realitzar, pot cridar al telèfon: 900 929 010.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n.111, de 11 de juny de 2020.

Termini des de: 12 de juny

Termini fins a: 13 de juliol, ambdós inclusivament.

Registres Municipals

Registres Municipals

Pot trobar este document en: