Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

SocialnetworkShareCampanya no està disponible temporalment.

Dimecres

22

Setembre

Cerca avançada

Tornar

Escolarització sobrevinguda curs 2020/2021 Telemàtica exclusivament

Oficina Municipal d'Escolarització.

NOTA INFORMATIVA MOLT IMPORTANT

S'HABILITA EL PORTAL D'ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA -PORTES- CURS 2020-2021 PER AL 2n CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Davant la declaració de pandèmia internacional per Covid-19 declarada per l'OMS l'11 de març de 2020, i la situació de crisi sanitària originada per aqueix motiu en la qual ens trobem, l'Oficina Municipal d'Escolarització -OME- de l'Ajuntament de València s'ha vist obligada a modificar determinats protocols que es venien desenvolupant fins a aquest moment de manera presencial com és la ESCOLARITZACIÓ SOBREVINGUDA.

REQUISITS NECESSARIS PER A ACCEDIR A PortES:
- Disposar d'un dispositiu mòbil ja siga iOS o Android.
- Disposar d'una adreça de correu electrònic d'ús habitual.
- Número de telèfon.

ITINERARI: Passos a seguir.

- Instal·larli la aplicació AppValència des de Play Store o App Store, segons siga Android o iOS. Si ja la té, assegurar-se que està actualitzada.
- Una vegada instal·lada s'obri l'aplicació i l'usuari ha de seleccionar el botó: “Ciutadà/ana” i seguir les instruccions d'aquesta aplicació.
- Automàticament s'obrirà un formulari que inclou únicament: Nom i cognoms, correu electrònic i telèfon del solicitant (pare/mare/tutor/representant). Cal emplenar-ho tot per a accedir a PortES.
Realitzades aquestes actuacions l'Oficina Municipal d'Escolarització, es posarà en contacte amb l'usuari/a a través del correu electrònic amb el qual s'ha registrat, i després de verificar que es tracta d'un cas d'escolarització sobrevinguda li facilitarà el manual de PortES , imprescindible conéixer-lo per a poder escolaritzar-se, l'enllaç d'accés directe a PortES, el Password o contrasenya, i li continuarà acompanyant al llarg de tot el procés de l'escolarització.

IMPORTANT: L'identificador de PortES és sempre l'adreça de correu electrònic introduïda per l'usuari, i el Password o contrasenya li serà facilitada per l'Oficina Municipal d'Escolarització com s’ha indicat anteriorment.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA que sol·licitarà l'Oficina Municipal d'Escolarització:
- DNI, PASSAPORT, NIE o qualsevol altre document d'identitat del país de procedència del pare/mare, tutor/a, o representant legal.
- LLIBRE DE FAMÍLIA o document equivalent, Registre civil del naixement, certificat de naixement o qualsevol altre document oficial on quede especificat: nom i cognoms de l'alumne/a, data i lloc de naixement i la filiació.
- JUSTIFICANT DE DOMICILI per a verificar que es tracta d'una escolarització sobrevinguda: es justificarà mitjançant el Certificat d'Empadronament d'almenys un dels progenitors, tutors o representants legals i de l'alumnat a escolaritzar. No s'ha d'aportar, ja que l'Oficina Municipal d'Escolarització ho comprova d'ofici.
En aquells casos en què resulte impossible o no es dispose encara del certificat d'empadronament, es presentarà com a justificant del domicili el contracte de compravenda o de lloguer de l'habitatge, en el qual es comprovarà que una de les parts és un dels progenitors, tutors o representants legals. Ha d'existir simultaneïtat de dates entre la signatura del contracte i la de la sol·licitud de plaça escolar.
En última instància, si tampoc es disposa de contracte de compra o de lloguer de l'habitatge, s'admetrà l'escrit justificatiu del domicili familiar i dels menors en edat d'ensenyament obligatori emés pel centre social municipal que corresponga, ONGs, o qualsevol altra Associació o Entitat legal.

Telèfons de contacte: 96 208 2108 / 96 208 2119 / 96 208 4277 / 96 208 2126 / 962082127 / 962082121

Manual PortES (pdf 2452 kb.)

 

LEGISLACIÓ

Calendari d'admissió de l'alumnat per al curs 2020/2021 (pdf 230 kb).RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolardel curs acadèmic 2020/2021 (pdf 329 kb).

Nota informativa de la Direcció General de Centres Docents per la qual es fa públic el resultat del sorteig davant Notario a què fa referència l'article 38 del Decret 40/2016, que regula l'admissió en els Centres Docents públics i privats concertats que imparteixen Ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021 (pdf 168 kb).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021 (pdf 272 kb).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021 (pdf 269 kb).

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021 (pdf 552 kb).

RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021 (pdf 851 kb).

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 (pdf 1980 kb).

ORDRE 5/2020, de 31 març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de modificació de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 482 kb).

ORDRE 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. - Modificada parcialment.

DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 488 kb).

DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. - Modificat parcialment.

 

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ. MÉS INFO: Web municipal d'Educació / Escolarització.

Pot trobar este document en: