Plans - València

PLANS

PLA DE SERVICIS SOCIALS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2019-2023

Pla de Servicis Socials 2019-2023

El Pla de Serveis Socials de la ciutat de València (2019-2023) es concep com l'instrument de planificació que ha de donar coherència a l'acció social que es desenvolupa dins de l'àmbit d'actuació de la ciutat. El pla està dissenyat per a dur a terme actuacions estructurals amb una vocació participativa entre l'àmbit públic i el privat representat per les organitzacions de tipus social.

El pla s'estructura en quatre línies estratègiques: Les persones i la intervenció professional, Perspectives transversals, Qualitat, ètica i bones pràctiques i Sostenibilitat del sistema.

L'estructura del Pla comença amb el marc legal i normatiu de referència, un diagnòstic de la situació prèvia i una revisió de l'estructura organitzativa actual dels Serveis Socials. Continua explicitant la metodologia emprada, la missió, la visió i els principis rectors per a, a continuació, introduir les línies estratègiques, els objectius i el pressupost de cadascuna de les accions contemplades. Finalment planteja un informe d'impacte de gènere i finalitza amb el plantejament del seguiment i l'avaluació del Pla. Tanmateix, el Pla ve acompanyat d'uns annexos on queden reflectits el desenvolupament operatiu del Pla i el document base que recopila el conjunt del diagnòstic social de la ciutat.

Cal assenyalar que un element diferenciador d'aquest Pla és la seua clara aposta per la participació en totes les seues fases. Açò és visible des de la primera d'elles, el diagnòstic social, en el qual han col·laborat diverses entitats representades en el Consell d'Acció Social i unes altres que cooperen d'una forma o una altra en l'àmbit del benestar social. Així mateix, en l'execució i el seguiment i avaluació que es preveu en el pla, la participació social està present com a requisit imprescindible de l'acció social que es pretén desenvolupar, integradora i inclusiva.

El Pla també aposta per la igualtat entre totes les persones siguen dones o homes, i siga el que siga la seua edat, nacionalitat, ideologia, religió, orientació sexual, etc., en una decidida lluita per a evitar la discriminació de qualsevol tipus. Així mateix, afirma el seu compromís amb la transparència de les polítiques públiques, l'avaluació i la rendició de comptes propis de les administracions públiques modernes.

Informació addicional