Plans - València

PLANS

PLA MUNICIPAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL

II Pla d'Inclusió Social

El II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social 2014-2017 és una continuïtat del I Pla que es va desenrotllar al llarg del període 2006-2010.

Suposa prosseguir en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social i aprofundir en la intervenció focalitzada en els col·lectius més desfavorits. Actualment, el context de crisi econòmica en què ens trobem ha vingut a empitjorar la situació general, la qual cosa ha produït que població abans normalitzada, es trobe en situació de risc o exclusió social. Este Pla es promou especialment en este moment en què la demanda social és més elevada.

El Pla es dota d'un ampli diagnòstic estratègic en què han intervingut representants de totes les seccions del Servici de Benestar Social i Integració, dels seus centres i programes, i d'un important nombre d'entitats públiques i privades. A més s'ha comptat amb els resultats d'un estudi d'opinió realitzada en col·laboració amb el projecte I+D'i de la Universitat de València “Sostenibilitat ambiental i social en espais metropolitans. El cas de l'àrea metropolitana de València”.

El Pla conté 5 objectius, 19 mesures i 105 accions. Estes competeixen a situacions de risc o exclusió social dels sectors de població de persones majors, família i menors, dona, persones amb discapacitat, immigració i exclusió social. Altres accions tenen caràcter transversal a tots estos sectors.

L'estructura del Pla es complementa amb el Desenrotllament Operatiu dels objectius general i específic del Pla, que suposa desenrotllar les accions concretes que es van a dur a terme: què es va a fer, qui és responsable de la seua execució, amb quins mitjans es va a desenrotllar, quan i amb quins indicadors es mesuraran els seus resultats. Complementàriament a això, es presenta el pressupost del Pla, desglossat per anys del període 2014-2017.

El procés planificador s'ha vist complementat per una important aposta per la participació. Esta s'ha instrumentalitzat a través de dues vies. Una, la realització d'unes Jornades de validació externa, sis en concret, que van coincidir amb cadascun dels sectors objecte del Pla; en elles van participar 116 entitats representants de la societat civil que van aportar les seues observacions pel que fa el diagnòstic com les accions de desenrotllament del Pla. Una altra via de participació la va constituir el Consell d'Acció Social, òrgan de què es dota la Regidoria de Benestar Social i Integració, del que també es van arreplegar aportacions i propostes.

Fruit de tot este procés estratègic és el II Pla de Servicis Socials per a la Inclusió Social que va ser aprovat en Ple municipal del 25 d'abril de 2014.

Informació addicional